Gezonde school 

Op de Kameleon maken wij ons sterk om de kinderen een gezonde leefstijl mee te geven. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die goed in hun vel zitten ook op school beter kunnen presteren. Een goede voeding en voldoende beweging staat hierbij centraal.

Zowel locatie Plantsoenlaan als locatie Kinheim hebben hiervoor het  vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
We hebben als school ook het vignet Bewegen en Sport behaald. Op dit moment zijn wij bezig met de aanvraag van het vignet Welbevinden.

We weten dat het aantal kinderen (en volwassenen) met overgewicht de laatste jaren sterk stijgt. Dit is o.a. het gevolg van verkeerde eetgewoonten en te weinig beweging.
Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. Bijvoorbeeld door niet goed mee te kunnen komen met sport en/of bewegingsactiviteiten, gepest worden, een minderwaardigheidsgevoel hebben. Daarom willen wij de kinderen handvatten meegeven om zich een gezonde leefstijl eigen te maken.
(zie schoolbeleid gezonde voeding en schoolbeleid gezond bewegen).


 
 

Voeding

Wij gaan er van uit dat onze kinderen, voordat ze naar school komen, thuis een goed/gezond ontbijt hebben gekregen. Op school drinken de kinderen tussendoor water en eten groente en fruit. Een groot deel van het schooljaar krijgen onze kinderen groente en fruit aangeboden via het  Europees programma ‘EU Schoolfruit.’
Start en einde van dit project geven we duidelijk in de Nieuwsbrief aan. De periode hiervoor/erna geven de ouders zelf fruit /groente mee naar school. Als uw kind naast het groente/fruit nog meer energie nodig heeft dan kan dit door hem/haar een gezonde boterham mee te geven.
Naast deze gezonde tussendoortjes geven we de kinderen tijdens de atelierlessen gezonde kook- en smaaklessen.
Tijdens de TSO (overblijf) wordt er op toegezien dat de kinderen een gezonde lunch (dus geen koek of snoep) eten en er mag altijd water tussendoor gedronken worden.
Op de locatie Kinheim voeren we deze gezonde gewoontes dit jaar stapsgewijs in.
 
 

Traktaties

Natuurlijk houden we ook van een feestje.
Bij verjaardagen en feestdagen mag iets gesnoept worden maar we gaan er van uit dat ouders meegaan in ons beleid en de traktaties zoveel mogelijk gezond houden.
 
 

Sport en beweging

Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewust bezig zijn met hun fysieke gezondheid. We besteden aandacht aan fit op school komen, sporten en gezonde voeding.
Door het organiseren van o.a. onderstaande activiteiten hebben wij het Vignet Gezonde School, thema Bewegen en sport toegekend gekregen.

Ons bewegingsonderwijs
Groep 1 en 2:
Gym, spel en beweging, lekker fit lessen, elke dag, buiten of (min.2x per week) in het speellokaal of gymzaal. Eén keer per week gym van een vakdocent.
Groep 2 en 3:
De kinderen van groep 2 en 3 gaan in principe één keer in de week naar het zwembad waar ze een zwemles van 45 minuten krijgen. Daarnaast gaan de kinderen één keer in de week naar de gymzaal waar ze een gymles van een vakdocent krijgen. Daarnaast hebben zij op de maandagmiddag een buitenspelles.
Groep 4 t/m 8
De kinderen uit deze groepen krijgen twee keer in de week een gymles in de gymzaal van een vakleerkracht. Daarnaast hebben zij één keer in de week een buitenspelles.
Tijdens deze bewegingslessen wordt er extra aandacht besteed aan het spel van de week uit het Lekker Fit programma en een van de activiteiten uit de gymles wordt (indien mogelijk) herhaald.
Ook worden de junior-coaches (nu nog in opleiding) bij de buitenspel-lessen ingezet.
Bij de uitvoering van bovenstaande activiteiten werken wij nauw samen met onderstaande organisaties.
 

Welbevinden

Op dit moment zijn we bezig met de aanvraag voor het vignet Welbevinden. We hebben met elkaar naar alle voor- en nadelen gekeken van de sociaal-emotionele ontwikkeling methodes die we begin van dit schooljaar op beide locaties gebruikten. Daarnaast  hebben we bekeken of er in de loop der jaren andere methodes bij gekomen zijn die misschien beter bij onze missie en visie aansluiten.
We zijn halverwege vorig schooljaar overgestapt naar de methode Kanjertraining op beide locaties.
We geven 2 keer per week een Kanjerles en we gebruiken de hele week de Kanjertaal die bij deze methode hoort.
Op beide locaties wordt bij de kinderen een enquẽte  (vanaf groep 5) uitgezet om meer inzicht te krijgen in het welbevinden van onze leerlingen.
Ook zijn we vorig schooljaar op beide locaties gestart met kind-ouder-leerkracht gesprekken ( de zogenaamde Kerntriade) vanaf groep 3.
Op de maandagmiddag wordt er o.a. les gegeven over sociale mediawijsheid en we praten met de kinderen over hun eigen (sexuele) ontwikkeling.
Tijdens deze (minimaal 4) contactmomenten per jaar praten we met de kinderen over hun welbevinden in de groep, hun vorderingen, hun doelen en wat zij hier eventueel bij nodig hebben om deze doelen te behalen. Ouders geven waar nodig aanvullingen bij deze gesprekken.
Daarnaast is er altijd tijd en ruimte om, na het maken van een afspraak, met de leerkracht alleen een gesprek te voeren.